top of page

Mukminpro Group

Public·79 members

Norge G20 mot Tsjekkia G20 på nett 12.10.2023


21. juni 2010 — Mottagelsen på G20-møtet er usikker. Enkelte innvender at slike fond vil virke mot sin hensikt, at det vil kunne friste bankene til å ta større ...


De to dokumentpakkene kommer i forlengelsen av høringsdokumentene som ble lagt frem av OCEDs sekretariat i november og oktober 2019, Pilar 1 og Pilar 2. Dokumentpakken til pilar 1 utpensler reglene for beskatning av digitale selskaper med aktivitet i markedsjurisdiksjoner de ikke har fysisk tilstedeværelse i, som åpner for allokering av inntekt utover armlengdeprinsippet, mens dokumentpakken til pilar 2 oppstiller regler som skal sørge for at multinasjonale konsern beskattes over et minimumsnivå globalt. De to dokumentpakkene er i stor grad i tråd med de tidligere høringsutkastene, men detaljnivået og den tekniske utviklingen av de forståtte reglene har økt betraktelig. Den konkrete minsteterskelen (de minimis foreign in-scope revenue threshold amount) er ikke fastsatt. Regelen retter seg mot to hovedgrupper Det har vært en viss utvikling av hvilke typer selskaper/konsern som skal være omfattet av den nye beskatningsretten. Forslaget forsøker å være et kompromiss mellom landene som ønsker at den nye beskatningsretten skal treffe en smalere gruppe digitale virksomheter og landene som ønsker at regelen skal treffe et bredere spekter av digitale aktiviteter. Det er foreslått at den nye beskatningsregelen skal treffe to hovedgrupper, der formålet er å treffe virksomheter som er i stand til å ha en betydelig og vedvarende interaksjon med kunder og brukere i markedsjurisdiksjoner. Globalisering og digitalisering har medført at det har blitt et gap mellom beskatningen av globale digitale konsern og mer tradisjonelle virksomheter, som har gitt et økt fokus og ikke minst et politisk press på endring av beskatningen av digitale virksomheter. Pilar 1 introduserer forslag til regler for beskatning av digitale selskaper i landene selskapene har sin omsetning, uavhengig av om selskapet har en fysisk tilstedeværelse i de aktuelle markedsjurisdiksjonene (the New Nexus rules). Hvilken betydning har regelen for norsk næringsliv? Selv om det fortsatt er knyttet en del usikkerhet til hvilke selskaper som vil falle innunder definisjonen Consumer Facing Businesses, forventer vi at en del norske bedrifter vil kunne omfattes av denne kategorien og dermed av den nye beskatningsregelen. Global Anti-Base Erosion Proposal – (“GloBE”) – dokumentpakken til Pilar 2 Dokumentpakken til pilar 2 foreslår et sett med sammenhengende internasjonale skatteregler som skal sikre at store multinasjonale bedrifter betaler skatt over et visst minimumsnivå uavhengig av hvor de er etablert og hvordan de er organisert. Den konkrete terskelverdien er foreløpig ikke fastsatt, men det ser ut til at regelen vil treffe virksomheter med en global inntekt på over 750 mUSD. Det diskuteres også om regelen skal implementeres med en høyere terskelverdi innledningsvis, som reduseres over tid. Det er også forslått å innføre en minsteterskel for markedsjurisdiksjonene, slik at aktiviteter fra jurisdiksjonene som har inntekter under et visst terskelbeløp ekskluderes fra regelen. Regelen skal for det første treffe foretak som driver med automatiserte digitale tjenester (Automated Digital Services – ADS), slik som digitale markedsføringstjenester, søkemotorer, sosiale medier, online dataspill, skytjenester etc. Når slike selskaper overstiger terskelverdien, vil selskapet automatisk falle innunder den nye beskatningsregelen. Videre er det foreslått at regelen skal gå noe videre og også treffe foretak som driver salg av varer og tjenester som i hovedsak retter seg mot forbrukere (Consumer Facing Businesses – CFB), slik som for eksempel aktører som direkte inngår en kontrakt med forbrukere (detaljforhandlere). Denne kategorien dekker også produkter som lisensieres, slik som for eksempel rettighetene til musikk. For slike foretak er det foreslått at det i tillegg til terskelverdien, skal oppstilles et krav om en viss lokal tilstedeværelse i markedsjurisdiksjonene, enten gjennom datterselskaper eller faste driftssteder. I tillegg til å beskrive forslagene nærmere, identifiserer dokumentpakkene også tekniske, administrative og politiske utfordringer som må avklares før medlemmene av OECDs Inclusive Framework skal kunne komme til enighet om de internasjonale reglene for beskatning av digitale selskaper. Den nye beskatningsretten og allokering til markedsjurisdiksjonene – dokumentpakken til pilar 1 Internasjonale skatteregler er i dag bygget opp slik at et selskap i utgangspunktet kun beskattes i en kildestat dersom selskapet har fysisk tilstedeværelse i denne staten, med tilordning av fortjeneste etter armlengdeprinsippet. Dokumentet består av to hovedelementer: “Income inclusion rule” og "undertaxed payments rule” (Global Anti-Base Erosion Proposal - GloBE): De to reglene henger sammen og skal sikre at store multinasjonale konsern betaler skatt over et fastsatt minimumsnivå i landene de opererer i, uavhengig av stedstilhørighet og organisasjonsform. Reglene har samme rekkevidde, beregning av effektiv skatt og minstebeskatning. Hovedregelen er “Income inclusion rule”, der det utløses en skatt dersom overskudd i et land beskattes med en effektiv skattesats under et fastsatt minimumsnivå. Skatten vil i et slikt tilfelle betales til landet morselskapet er hjemmehørende. Enhetlig skattlegging av multinasjonale foretak G20/OECD - tiltak mot BEPS Norge. Da reglene ble gitt, ble det lagt stor vekt på kapitaleksportnøytralitet.39. Da NOKUS-reglene ble vedtatt, var ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page